Στις 30 Απριλίου με fax, λάβαμε αυτό το Δελτίο τύπου του Δήμου. Κατόπιν συνεννόησης, ζητήσαμε και λάβαμε χτές ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να το αναρτήσουμε.

  • Να ξεκαθαρίσουμε ότι προφανώς, η σελίδα του blog είναι πάντοτε ανοιχτή στην πληροφόρηση και σε όλες τις απόψεις. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για επίσημη παρέμβαση του Δήμου.


ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

28 Απριλίου 2009

Δελτίο Τύπου- Απάντηση σε δημοσίευμα

Αξιότιμοι κύριοι

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας σχετικά με τη διάρθρωση, κατανομή και εξέλιξη του αν-θρώπινου δυναμικού στο Δήμο μας αλλά και ως απάντηση σε ορισμένα καλοπροαίρετα, θέ-λουμε να πιστεύουμε, σχόλια και κρίσεις που αναφέρονται στο είδος της απασχόλησης και την αντίστοιχη πολιτική της δημοτικής αρχής (http://16xronipoli.blogspot.com/2009/04/blog-post_10.html), επισυνάπτουμε δύο συ-μπληρωματικούς πίνακες από τους οποίους μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες αλλά και εύλογα συμπεράσματα.

Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω πίνακες παρουσιάζουν πληροφορίες σε δύο συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, στις 1-1-2007 και στις 5-3-2009.

Θεωρούμε ότι για την ασφαλέστερη δυνατή εξαγωγή συμπερασμάτων οφείλουμε να επιση-μάνουμε τα εξής:
1. η δημοτική αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της έσπευσε να καλύψει με την πρόσ-ληψη εποχιακού προσωπικού τις τραγικές ελλείψεις στους τομείς καθαριότητας, πρασί-νου και τεχνικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω προσλήψεις κρίθηκαν απαραίτητες αφού τα προ-βλήματα στους παραπάνω τομείς ήταν οξύτατα και θα έπαιρναν εκρηκτικές διαστά-σεις. Υπενθυμίζω ότι η δημοτική αρχή κινήθηκε ταχύτατα και προς την κατεύθυνση της ανανέωσης του εξοπλισμού των υπηρεσιών αυτών με την αγορά οχημάτων και τεχνικών μέσων.
2. Ταυτόχρονα ξεκίνησε ο διάλογος ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη που τελικά οδή-γησε στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τόσο του Δήμου όσο και των Νομικών Προσώπων. Στόχος του διαλόγου αλλά και της τελικής τροποποί-ησης των Οργανισμών ήταν και παραμένει αφενός μεν ο γενικός εκσυγχρονισμός της λει-τουργίας των φορέων αφετέρου δε η κάλυψη τωκοίν αναγκών σε ανθρώπινο δυναμι-κό με μόνιμες θέσεις απασχόλησης.

3. Είναι γνωστό ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες οριστικής ενσω-μάτωσης των 41 νέων μονίμων υπαλλήλων (20 καθαριότητα/πράσινο, 12 οδηγοί, 9 μηχανι/πληροφορική) που προσλαμβάνονται με την προκήρυξη θέσεων μόνιμης απασχόλη-σης που υλοποίησε η νέα δημοτική αρχή.
4. Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδι-κασίες για την προκήρυξη θέσεων μόνιμης απασχόλησης στα Νομικά Πρόσωπα
5. Όπως θα διαπιστώσετε από τα συγκεκριμένα στοιχεία η δημοτική αρχή είναι σταθερά προσανατολισμένη στην προσπάθεια αφενός μεν για σταδιακή αύξηση του αριθμού των μονίμων θέσεων απασχόλησης – γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από την προηγούμενη προκήρυξη θέσεων μόνιμης απασχόλησης όσο και από την νέα επικείμενη, αφετέρου δε για συγκράτηση και σταδιακή μείωση των θέσεων μη μόνιμης απασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά βάση μόνο σε μία συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, αυ-τών με τετράωρη απασχόληση, ο αριθμός απασχολουμένων παρέμεινε σταθερός αφού η δημοτική αρχή όφειλε από την αρχή να αντιμετωπίσει ταχύτατα και αποτελεσματικά οξύτα-τα προβλήματα της καθημερινότητας πριν αυτά πάρουν εκρηκτικές διαστάσεις.

Σχετικά με το ερώτημά σας για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου μας νομίζουμε ότι θα συμφωνήσετε πως πρόκειται για ένα ευρύτερου ενδιαφέροντος ζήτη-μα του οποίου η σταδιακή αντιμετώπιση στηρίζεται σε τρεις τουλάχιστον βασικούς άξονες:
1. Οργανωτικό και διοικητικό περιβάλλον
2. Πολιτική κατάρτισης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων
3. Χρήση νέας τεχνολογίας και τεχνικών μέσων
Όπως γνωρίζετε η νέα δημοτική αρχή έχει πραγματοποιήσει άλματα και στους τρεις τομείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
α. την μετά από εξονυχιστικό διάλογο κατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας και την οργάνωση της νέας κομβικής σημασίας διεύθυνσης έρευνας , προγραμματι-σμού και ανάπτυξης
β. την μετά από δώδεκα χρόνια αναμονής (!!!) αξιολόγηση και υπηρεσιακή κρίση του υπαλλήλων του Δήμου γεγονός που επιβάλλει πλέον την εφαρμογή των αρχών της ισονομίας και δικαιοσύνης στην πολιτική στελέχωσης των υπηρεσιών
γ. την μετατροπή του Δήμου σε ένα εργοτάξιο επιμόρφωσης με την εκτίναξη του αριθμού των εργαζομένων που συμμετέχουν σε πλήθος σεμιναρίων είτε μέσω του ΙΝΕΠ και άλλων υπηρεσιακών φορέων επιμόρφωσης είτε μέσω του εντελώς νέου δημοτικού κέντρου επιμόρφωσης που αποτελεί τον πλέον δημοφιλή χώρο επιμόρφωσης (σεμινάρια πληροφο-ρικής, ξένης γλώσσας, ψυχολογίας κλπ) τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους δημό-τες της πόλης.
δ. τη διαρκεί αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας και κυρίως την επικείμενη ανάπτυξη ενός ευρύτατου προγράμματος τηλεκπαίδευσης μετά από την αναμε-νόμενη έγκριση της σχετικής πρότασης από την Κοινωνία της πληροφορίας. Να σημειωθεί ότι στην ανάπτυξη των εν λόγω διαδικασιών καθοριστικό ρόλο παίζει πλέον η Δι-αχειριστική Επάρκεια που μόλις πρόσφατα απέκτησε ο Δήμος μας
ε. την απόκτηση πολλών νέων οχημάτων και εργαλείων στους τομείς καθαριότη-τας και πρασίνου

Όπως είναι φυσιολογικό ο αρχικός σχεδιασμός στηρίχτηκε περισσότερο στην εμπειρική προσέγγιση του ζητήματος, αφού τέτοιου είδους θέματα δεν ήταν ανάμεσα στα πλέον εν-διαφέροντα για την προηγουμένη δημοτική αρχή όπως τουλάχιστον προκύπτει από την πα-ντελή έλλειψη αντίστοιχων ντοκουμέντων. Στη συνέχεια και μέσω της διεύθυνσης έρευνας ανάπτυξης και προγραμματισμού, ακολούθησε μια εμπεριστατωμένη μελέτη που πλέον α-ποτελεί και το βασικό εργαλείο για επί μέρους αποφάσεις πολιτικής ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων στο Δήμο μας.
Να είστε βέβαιοι ότι το μεγάλο ζήτημα της παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσα σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο δημοκρατικό περιβάλλον εργασίας αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της δημοτικής αρχής. Τουλάχιστον αυτό καταμαρτυρούν οι μέχρι στιγμής κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ελπίζουμε ότι ο προβληματισμός και τα ερωτήματά σας να έχουν απαντηθεί και ευελπι-στούμε σε δημιουργική συνεργασία για το καλό της πόλης που αναμφισβήτητα όλοι αγα-πάμε.Το Γραφείο Τύπου


(κλικ για να ανοίξει ο πίνακας)

--

Αναρτήθηκε από ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 16χρονη πόλη on Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

ψηφοδέλτιο "Πάμε Αλλιώς"

στο FACEBOOK

στο FACEBOOK
Είμαστε χιλιάδες...χιλιάδες...

κατηγοριοποιηση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

συνεχιζουμε

ΗΛΙΑΣ ΚΡΟΥΠΗΣ

  • ΠΕΣΥΔΑΠ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ 3:37 μ.μ. (Πριν από 1 ώρα) προς ....... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: τα μέλη της Επιτροπής Πρασίνου – Περιβάλλοντος Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 20...
    Πριν από 3 χρόνια

KORYDALLOS.blogspot

παραπομπες

Αναγνώστες

κοπηκαν πολλα δενδρα. φτανει πια!

Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων

Blog Archive

"ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ"

(α) ερώτημα Κορυδαλλός,17 Σεπτεμβρίου 2009
(β) πάνω στην εικόνα
(γ) Κύριε Φίλη, ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΑΣ; ΕΔΩ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ, (ένα κλικ)
(η δημοτική αρχή επαγρυπνά)

διακηρυξη - ιουλιος 2008